Bij een leningsovereenkomst leggen de uitlener en lener afspraken vast over onder andere de hoogte van het uitgeleende bedrag, eventuele rente en aflossing. Dit kan in een zakelijke setting zijn, waarbij een werkgever bijvoorbeeld een lening met een werknemer afsluit, maar dit kan ook een leningsovereenkomst tussen familieleden of vrienden zijn. Maar denk ook aan een geldschieter die geld aan een startup wil uitlenen. Dit voorbeeld van een leningsovereenkomst kun je als leidraad gebruiken om een eigen overeenkomst op te stellen.

Wil je er zeker van zijn dat jouw leningsovereenkomst helemaal klopt zodat je zeker weet dat je goede afspraken hebt gemaakt? Ik heb die overeenkomst binnen een mum van tijd voor je opgesteld!

Inhoudsopgave:            
Wanneer sluit je een leningsovereenkomst af?
Moet een leningsovereenkomst altijd bij een notaris worden gesloten?
Zekerheid stellen
Voorbeeld van een leningsovereenkomst
De hoofdsom
Doel van de lening
Rente
Looptijd en aflossing
Opeisbaarheid
Vervroegd aflossen
Andere leningen
Zelf een leningsovereenkomst opstellen

Wanneer sluit je een leningsovereenkomst af?

Bij een leningsovereenkomst (ook wel overeenkomst van geldlening genoemd) maak je duidelijke afspraken over het (uit)lenen van geld door de ene partij aan de andere partij.

Zo’n leningsovereenkomst kun je voor zowel kleine als grote bedragen afsluiten. Bij het uitlenen van een klein bedrag is het belang van een officiële overeenkomst misschien niet zo groot, maar als je als uitlener op een bepaald moment het geld wel terug wil ontvangen is het wel zo fijn als je hier vooraf schriftelijke afspraken over hebt gemaakt.

Misschien vind je het opstellen van een leningsovereenkomst wel een beetje overdreven als een lening in bijvoorbeeld de familiesfeer wordt afgesloten. Maar stel nu dat je geld uitleent en de lener overlijdt? Dan wil je geen gedoe over het bestaan van de lening met andere familieleden.

Bij een overeenkomst van geldlening spreek je vaak ook af of het geleende geld al dan niet met rente moet worden terugbetaald. Je kunt dit uitbreiden door vast te leggen of er sprake is van terugbetalingstermijnen of dat het volledige bedrag in één keer wordt teruggegeven. En wanneer dat gaat gebeuren.

Moet een leningsovereenkomst altijd bij een notaris worden gesloten?

Een leningsovereenkomst is voor de wet een gewone overeenkomst. Anders dan de standaard wettelijke bepalingen overeenkomsten zijn er geen harde eisen aan een dergelijke overeenkomst. Zo is een mondelinge overeenkomst net zo goed geldig als een schriftelijke overeenkomst. Het probleem bij een mondelinge leningsovereenkomst is alleen wel dat je geen enkele bewijslast hebt op het moment dat de andere partij de gemaakte afspraken niet nakomt.

Het is dus ook niet noodzakelijk om een leningsovereenkomst door een notaris te laten sluiten, maar dit levert wel een aantal aanzienlijke voordelen op:

 • Een notaris kwalificeert een leningsovereenkomst als een authentieke akte. Hiermee heb je met de overeenkomst een dwingend bewijs naar derden toe.
 • Een leningsovereenkomst krijgt bij een notaris een zogenaamde executoriale titel. Als er dan niet aan de terugbetalingsverplichtingen wordt voldaan, kan er zonder tussenkomst van een rechter direct beslag worden gelegd.

Een nadeel is natuurlijk dat een notaris extra kosten voor het sluiten van een leningsovereenkomst rekent, dus het is doorgaans alleen aan te raden om dit te doen als het om echt hoge bedragen gaat.

Zekerheid stellen

Een uitlener van geld kan extra zekerheid willen. Zo wil de bank altijd een recht van hypotheek op de woning die zij financiert. Iemand die geld uitleent zodat bijvoorbeeld een ondernemer voorraad kan inkopen, kan een pandrecht op de ingekochte voorraad afdwingen. Als je dit al weet op het moment van het opstellen van de leningsovereenkomst, is het verstandig om dat alvast neer te zetten in deze overeenkomst. Je kunt dan ook gelijktijdig een verpandingsovereenkomst opstellen en tekenen. Deze laat je dan registreren bij de Belastingdienst.

Voorbeeld van een leningsovereenkomst

Een leningsovereenkomst bestaat bijvoorbeeld uit de volgende onderdelen:

 • Naam, geboortedatum en adres van de schuldenaar (de Lener);
 • Naam, geboortedatum en adres van de schuldeiser (de Uitlener);
 • De hoofdsom;
 • Het doel van de lening;
 • Eventuele rente;
 • Looptijd en aflossing;
 • Opeisbaarheid;
 • Vervroegd aflossen;
 • Andere leningen.

De hoofdsom

Uitlener leent aan Lener een bedrag van € ……. (zegge: uitgeschreven bedrag).

Lener verklaart dat zij dit bedrag inmiddels van Uitlener heeft ontvangen.

Doel van de lening

De lening is bedoeld voor (omschrijving doel) en zal uitsluitend hiervoor worden gebruikt. Alleen na voorafgaande toestemming van de Uitlener mag het geld ook voor een ander doel worden gebruikt.

Rente

De rente bedraagt (rentepercentage) % per jaar. De jaarlijkse verschuldigde rente wordt berekend over het restant van de hoofdsom aan het eind van de periode waarover de rente wordt betaald.

De rente wordt op de eerste dag van elke maand voldaan, ingaande op [datum].

Looptijd en aflossing

In dit artikel neem je op wanneer de totale lening, inclusief de rente, afgelost moet zijn. Ook geef je aan in hoeveel termijnen de lening moet worden afgelost en op welk moment de volledige betaling gedaan moet zijn.

Opeisbaarheid

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de leningsovereenkomst eerder eindigt. Dat zou je als volgt kunnen opnemen:

De geldlening is door Uitlener direct opeisbaar, zonder waarschuwing of ingebrekestelling, in de volgende gevallen:

 • Indien Lener in staat van faillissement wordt verklaard, er surseance van betaling of schuldsanering wordt verleend;
 • Indien Lener onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • Indien Lener zijn/haar bedrijf staakt of aan anderen overdraagt.

Vervroegd aflossen

Het kan zijn dat beide partijen het prima vinden om de lening tussentijds af te lossen. Maar het kan ook zijn dat de uitlener dat niet wil, omdat deze is uitgegaan van bepaalde inkomsten uit de rente. Daarom kun je daar ook afspraken over maken. Als er misschien wel tot bijvoorbeeld maximaal de helft van het uitgeleende bedrag tussentijds afgelost worden, dan vermeld je dat in dit artikel.

Stel nu dat de lener echt tussentijds wil aflossen: moet er dan wellicht een boete betaald worden? Ook dat kun je afspreken en hier benoemen.

Andere leningen

Het kan zijn dat de uitlener niet wil dat de lener ook andere leningsovereenkomsten aangaat. Dan kun je bijvoorbeeld de volgende tekst opnemen:

Het is de Lener niet toegestaan om leningsovereenkomsten met anderen aan te gaan, tenzij Uitlener daar van te voren schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Uiteraard kun je hier ook opnemen dat dit wel mag.

Zelf een leningsovereenkomst opstellen

Als je geld aan een familielid of aan een vriend uitleent, kun je op basis van het bovenstaande voorbeeld van een leningsovereenkomst prima zelf afspraken vastleggen. Maar als je in een zakelijke setting een overeenkomst tot geldlening wil aangaan, is het verstandiger om het opstellen van de afspraken door een jurist te laten doen. Iedere situatie is namelijk anders, en als ondernemer wil je nu eenmaal geen onnodige risico’s lopen.

Zorg er ook voor dat beide partijen de overeenkomst ondertekenen.

Kun jij hulp gebruiken bij het opstellen van jouw leningsovereenkomst? Dit zijn de mogelijkheden bij Winkens Legal: