Tag: toepassing

Algemene voorwaarden – Deel 4 – Voortdurende handelsrelatie

Het zal regelmatig voorkomen dat je met dezelfde wederpartij zaken doet. Moet je dan echt élke keer aan de vereisten van het op de juiste manier van toepassing verklaring van de algemene voorwaarden voldoen?

Zelfde branche

Het op een onjuiste manier van toepassing verklaren van algemene voorwaarden (namelijk pas op de inkoopfactuur) kan soms tóch tot toepasselijkheid leiden. Hoe dan?

Dat wordt duidelijk in een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant uit 2014 over de verkoop en levering van biggen.

Het betrof in dat geval een handelsrelatie tussen twee professionele partijen in dezelfde branche (de varkensbranche) en de vraag of de algemene voorwaarden van “Veehandel van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) van 11 mei 1996” van toepassing waren in hun onderlinge relatie.

Stelselmatige verwijzing

Door verkoper waren in acht maanden tijd zo’n 40 facturen verstuurd aan de koper. Op deze facturen stond steeds een verwijzing naar die algemene voorwaarden. Ze waren echt nooit overhandigd (althans daar bleek niet van in deze procedure) en ook is er nooit expliciet over toepasselijkheid gesproken.

Waarom zijn ze dan toch van toepassing? Omdat beide partijen professionals zijn en dat deze algemene voorwaarden zeer gebruikelijk zijn en feitelijk door vrijwel alle veehandelaren worden gebruikt. De koper heeft volgens de rechtbank het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat de algemene voorwaarden geldig zijn voor volgende overeenkomst door deze stilzwijgend te aanvaarden en niet te protesteren.

Tips

Ben je in een langdurige handelsrelatie verwikkeld? En plaatst jouw wederpartij op haar verkoopfacturen steeds een verwijzing naar algemene (branche)voorwaarden? Dan bestaat er een kans dat ze toch van toepassing zijn. Het kan dan ook verstandig zijn om te protesteren tegen deze vermelding of in overleg te gaan met de wederpartij over de (inhoud van de) algemene voorwaarden die de wederpartij gebruikt. Dat levert voor beide partijen zekerheid op en dat is ook wat waard!

Ten slotte: dit artikel is informatief bedoeld. Uitzonderingen, mitsen en maren: ik kan er een hele hoop noemen. In mijn artikel probeer ik een algemeen beeld te schetsen, zonder het al te ingewikkeld en lang te maken. Neem voor een specifiek op jou gericht advies altijd contact op.

Algemene voorwaarden – Deel 2 – Twee sets van toepassing?

Eerder schreef ik een artikel over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. In dat artikel heb ik uitgelegd hoe je dit het beste kunt doen. Een interessante vraag doet zich voor op het moment dat zowel jij als de wederpartij ieder hun eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Welke gaan dan voor? 

Battle of forms

Als de wederpartij een zakelijke partij is, is de kans groot dat deze ook gebruik maakt van algemene voorwaarden. Werk je in dezelfde branche en gebruik je allebei de algemene voorwaarden van de branchevereniging? Dan zal er niet veel aan de hand zijn, omdat ze gelijkluidend zijn. Maar wat nu als er een geschil ontstaat tussen jullie en jullie hebben allebei andere algemene voorwaarden? Of als er in jouw algemene voorwaarden een betaaltermijn van dertig dagen staat en in in die van de afnemer zestig dagen? Welke betaaltermijn is dan van toepassing?

De wet

De wet geeft het antwoord eigenlijk al in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Daarin staat namelijk:

Artikel 6:225 lid 3 BW:

Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Interessant is hierbij dat er dus verlangd wordt dat de eerste verwijzing uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Uitdrukkelijk van de hand wijzen

Hoe verwijs je dan uitdrukkelijk van de hand? In ieder geval niet zo:

Door acceptatie van deze inkoopopdracht verklaart u alleen de algemene inkoopvoorwaarden van […] van toepassing.

In dit voorbeeld worden de andere voorwaarden weliswaar van de hand gewezen, maar de wet vereist een expliciete afwijzing. Indien jouw wederpartij deze zin gebruikt, zijn jouw voorwaarden dus nog steeds van toepassing.

Een expliciete afwijzing kan plaatsvinden door bijvoorbeeld de mededeling dat de wederpartij haar algemene voorwaarden van toepassing verklaart en daarbij ook benadrukt jouw algemene voorwaarden af te wijzen. Als zij dit doet in de communicatie met jou of bijvoorbeeld op de inkooporder, dan is er (waarschijnlijk) sprake van uitdrukkelijk van de hand wijzen. Een weggestopt zinnetje is doorgaans niet voldoende. Een voorgedrukte standaard tekst ook niet. Voor jou als verkopende partij moet immers wel duidelijk zijn dat de offerte alleen wordt aanvaard met de algemene voorwaarden van de wederpartij.

Nuancering van bovenstaande informatie is van belang. De omstandigheden van het geval kunnen er namelijk toe leiden dat het standaardzinnetje wel voldoende is. Dit volgt uit jurisprudentie van de Hoge Raad. Als je voorafgaand aan het toezenden al contact met elkaar hebt gehad over de verschillende algemene voorwaarden en vervolgens maak je gebruik van standaardzinnen, dan kan daar wel werking aan toekomen.

Een voorbeeld. Jij verkoopt planken hout. Meubelmakerij X wil bij jou planken inkopen en vraagt jou om een offerte af te geven voor 100 planken. Jij stuurt de offerte op en stuurt netjes jouw algemene voorwaarden mee. Er kunnen nu twee dingen gebeuren:
1. De meubelmakerij gaat akkoord met de offerte en jouw algemene voorwaarden.
2. De meubelmakerij gaat akkoord met de offerte, maar stuurt een e-mail terug waarin zij aangeeft “Hierbij verklaren wij onze algemene inkoopvoorwaarden (zie bijlage) van toepassing en wijzen het gebruik van uw algemene voorwaarden uitdrukkelijk af”. Daarbij sturen ze hun algemene inkoopvoorwaarden daadwerkelijk mee.
Geval 1 is niet zo lastig. Dan zijn gewoon jouw voorwaarden van toepassing. Maar in geval 2…

Niet mee eens?

Wat nu als jouw wederpartij jouw algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst, maar jij het daar niet mee eens bent? Dan is het van belang om te beoordelen in hoeverre de algemene voorwaarden van de wederpartij afwijken van jouw algemene voorwaarden.

Aanbod en aanvaarding

Aanbod en aanvaarding: het beginpunt van elke overeenkomst en deze regels zijn ook van belang bij het bepalen welke algemene voorwaarden nu van toepassing zijn.

Zijn de voorwaarden wezenlijk anders dan jouw voorwaarden? Dan is er sprake van een nieuw aanbod van de wederpartij. Jij kan kiezen om er wel of niet mee in te stemmen. Je gaat opnieuw onderhandelen, er is namelijk nog geen overeenkomst tot stand gekomen.

Zijn de voorwaarden op kleine (ondergeschikte) punten verschillend? En ga jij gewoon aan de slag met de opdracht zonder te protesteren? Dan is er een overeenkomst tot stand gekomen: jouw aanbod omtrent de inhoud van de overeenkomst, maar de voorwaarden van de wederpartij zijn dan van toepassing.

Terug naar het voorbeeld. Meubelmakerij X heeft haar algemene voorwaarden van toepassing verklaard en meegestuurd, jij bent na ontvangst hiervan aan de slag gegaan en hebt de 100 planken afgeleverd. En dan is er een probleem. Meubelmakerij X betaalt niet en je moet een procedure starten. In jouw voorwaarden heb je bepaald dat je bij uitblijvende betaling direct een boete van 25% in rekening mag brengen. In de inkoopvoorwaarden van Meubelmakerij X staat dat je bij een uitblijvende betaling eerst een termijn van veertien dagen moet geven en daarna nog eens zeven dagen. In die tijd mag het bedrag niet verhoogd worden.
Omdat Meubelmakerij X jouw algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen en die van haar van toepassing heeft verklaard, zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Jouw aanbod (de prijs, afleverdatum, hoeveelheid etc.) is aanvaard, maar met toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Meubelmakerij X. Oftewel: je mag de boete niet in rekening brengen.

Lees de voorwaarden!

Bepaal voor jezelf wat jij nu echt belangrijk vindt qua bepalingen in jouw algemene voorwaarden en waar jij echt niet van af wil wijken. Krijg je dan te maken met een wederpartij die haar eigen algemene voorwaarden van toepassing wil verklaren? Dan weet je waar je naar moet kijken.

Het is uiteraard ook mogelijk om af te wijken van algemene voorwaarden. Wellicht heb je er helemaal geen problemen mee om de algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing te verklaren, maar heb je slechts moeite met één artikel. Je kunt dan samen afspreken dat je afwijkt van dat artikel. Let op: doe dit altijd schriftelijk! Mondelinge afspraken zijn dan wel rechtsgeldig, maar moeilijk (c.q. niet) te bewijzen. Ga altijd voor duidelijkheid en leg dergelijke afspraken vast. Dat kan simpelweg in een mailtje dat door de wederpartij wordt bevestigd.

Jouw algemene voorwaarden van toepassing

Dus wat doe je als je jouw eigen algemene voorwaarden van toepassing wil verklaren indien je een offerte van jouw leverancier krijgt? Dan stuur je terug dat je die van je leverancier uitdrukkelijk van de hand wijst en die van jou van toepassing verklaart. Let op: stuur dan wel jouw eigen voorwaarden mee!

Ten slotte: dit artikel is informatief bedoeld. Uitzonderingen, mitsen en maren: ik kan er een hele hoop noemen. In mijn artikel probeer ik een algemeen beeld te schetsen, zonder het al te ingewikkeld en lang te maken. Neem voor een specifiek op jou gericht advies altijd contact op.

Algemene voorwaarden – Deel 1 – Toepasselijkheid

Het blijft een ding, die algemene voorwaarden. Daarom vandaag deel 1 van een serie artikelen over Algemene Voorwaarden, met in dit eerste deel focus op de vraag wanneer ze nu wel of niet van toepassing zijn op een overeenkomst.

Algemene voorwaarden – algemeen

Laten we bij het begin beginnen en eerst bekijken wat algemene voorwaarden nu precies zijn. Algemene voorwaarden zijn een set standaard artikelen (voorwaarden dus) welke deel uitmaken van de overeenkomst die je sluit met de klant. Ze zijn niet toegespitst op één specifieke klant en betreffen niet de kern van de overeenkomst, maar ze zijn juist bedoeld om steeds van toepassing te zijn op de diverse overeenkomsten die je sluit. Je regelt er zaken zoals betaaltermijnen, aansprakelijkheden en wat er gebeurt als de overeenkomst niet juist wordt nagekomen. Ook eigendomsvoorbehoud wordt vaak geregeld in algemene voorwaarden. Daarnaast kun je er nog veel meer zaken in regelen, dat is aan jou.

Moet ik algemene voorwaarden hebben?

Nee, het hebben en gebruiken van algemene voorwaarden is niet verplicht. Het is dus jouw eigen keuze of je ze wel of niet gebruikt. Als je ze besluit te gebruiken, zorg er dan wel voor dat je goed weet wat er nu eigenlijk in staat en of dit inderdaad de manier is waarop jij te werk wil gaan. Algemene voorwaarden ontstaan vaak door knip- en plakwerk uit algemene voorwaarden van andere partijen. Daardoor kunnen er tegenstrijdigheden ontstaan wat de duidelijkheid niet ten goede komt. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat je ooit algemene voorwaarden hebt laten opstellen en daar vervolgens nooit meer naar gekeken hebt (het zal wel goed zitten, toch?). Toch is het belangrijk om jouw voorwaarden onder de loep te nemen. Trek je niet onbedoeld teveel aansprakelijkheid naar je toe? En wat zijn nu eigenlijk jouw eigen verplichtingen indien een klant stelt dat jij je werk niet goed hebt gedaan? Ook als je standaardvoorwaarden van een beroepsgroep gebruikt, is het verstandig om deze even goed door te nemen. Wellicht gebruik je liever een eigen opgestelde set algemene voorwaarden.   

Wanneer zijn ze van toepassing?

“Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing”. Voldoende voor toepasselijkheid? Nee!

Als je dan besluit om algemene voorwaarden te gebruiken, moet de volgende hobbel nog genomen worden: de toepasselijkheid. De meeste problemen ontstaan op dit punt. De wederpartij kan namelijk (in een procedure, maar ook daarbuiten) stellen dat zij de algemene voorwaarden nooit heeft gezien en dat je er daarom geen beroep op kunt doen. In een dergelijk geval moet jij bewijzen dat ze wél van toepassing zijn.

Informatieverplichting

Cruciaal is de vraag of aan de klant een redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De klant moet immers voordat er een overeenkomst bestaat, wel weten onder welke voorwaarden die overeenkomst is gesloten. Voor het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, moet je ze voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst al van toepassing hebben verklaard en ter hand hebben gesteld.

Het meesturen van de algemene voorwaarden bij de factuur is daarom te laat. Op het moment dat jij een factuur stuurt voor jouw werkzaamheden, bestaat er immers al een overeenkomst tussen jou en de klant.

Verwijzing naar algemene voorwaarden

Helaas wordt er nog te vaak gedacht dat het zinnetje “Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing” voldoende is. Dat is het niet!

Je loopt dan namelijk tegen het probleem aan van de ‘redelijke mogelijkheid bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen’. Uit een enkele verwijzing (zonder de daadwerkelijke voorwaarden) weet de klant namelijk nog niet wat er in de algemene voorwaarden staat. De klant weet dan niet waar hij voor tekent en daarom kan in een procedure een beroep worden gedaan op vernietigbaarheid van (bepalingen uit) de algemene voorwaarden. Als je ze meestuurt verwijs je er uiteraard ook naar, maar van belang is dus het daadwerkelijke meezenden.

Maar ze zijn toch gedeponeerd bij de KvK?

Helaas, ook dat is niet voldoende. Verwijzing naar deponering bij de Kamer van Koophandel is slechts in uitzonderlijke gevallen voldoende (namelijk als het redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene voorwaarden ter hand te stellen, zoals bijvoorbeeld bij het sluiten van een overeenkomst per telefoon of bij een een kaartjesautomaat). Aangezien het meesturen van de voorwaarden bij de offerte een zeer eenvoudige handeling is, kun je in dergelijke gevallen niet volstaan met een verwijzing naar de Kamer van Koophandel.

Hoe verklaar ik algemene voorwaarden van toepassing?

Oké, hiervoor heb ik je uitgelegd wat niet voldoende is. Maar hoe zorg je er dan voor dat ze wél van toepassing zijn?

Mijn tip: stuur je algemene voorwaarden altijd mee bij de offerte die je uitbrengt. Doe je dat schriftelijk? Stuur dan je algemene voorwaarden mee en laat de klant ook een handtekening onder de voorwaarden zetten. Staan jouw algemene voorwaarden op de achterkant van je briefpapier gedrukt? Zorg dan dat je daar wel naar verwijst (stellen “ze stonden toch op de achterkant” zal niet voldoende zijn als je ze niet ook van toepassing verklaart. Je kan immers wel van alles op de achterkant van het briefpapier zetten).

Stuur je de offerte digitaal? Stuur je algemene voorwaarden dan mee als bijlage bij de e-mail en zet in de offerte dat ze van toepassing zijn. Laat de klant vervolgens zowel de offerte en de algemene voorwaarden expliciet bevestigen.  

Bied de klant een redelijke mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Op deze manier kun je in een procedure een beroep op onbekendheid met de algemene voorwaarden van de wederpartij weerleggen. De wederpartij heeft er immers expliciet mee ingestemd en jij hebt ze meegezonden met de offerte. Je hebt de klant de redelijke mogelijkheid gegeven om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Kleine moeite, groot plezier!

Controleren en aanpassen

Benieuwd hoe het inhoudelijk met jouw algemene voorwaarden zit? Neem vrijblijvend contact met mij op!

Ten slotte: dit artikel is informatief bedoeld. Uitzonderingen, mitsen en maren: ik kan er een hele hoop noemen. In mijn artikel probeer ik een algemeen beeld te schetsen, zonder het al te ingewikkeld en lang te maken. Neem voor een specifiek op jou gericht advies altijd contact op.